Get Adobe Flash player

Adatvédelmi tájékoztatóAz AQUA FORM Kereskedelmi és Üvegfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
(Rövidített cégnév: AQUA FORM Kft.; Nyilvántartási szám: 08-09-012810; székhely: 9025
Győr, Bécsi út 14.) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat az általa kezelt weboldalon
(http://www.aquaform.hu) történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és
Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a
továbbiakban: GDPR) összhangban.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”
vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(„Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását
és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a
személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt
Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE
PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót au AQUA FORM Kft. bármikor, egyoldalúan módosíthatja.
A jelen adatkezelési tájékoztató a http://www.aquaform.hu honlapon kerül közzétételre. A
jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba.


1. Fogalom meghatározások

1.1 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

1.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése,
rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé
tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és
megsemmisítése.

1.3 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –
meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül: AQUA
FORM Kereskedelmi és Üvegfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (Rövidített cégnév:
AQUA FORM Kft.; Nyilvántartási szám: 08-09-012810; székhely: 9025 Győr, Bécsi út 14.)
a továbbiakban: „Adatkezelő”) Az Adatkezelő Matgyarországon bejegyzett gazdasági
társaság, amely saját maga által üzemeltetett és fejlesztett weboldalakkal és az ahhoz tartozó
social media felületekkel, továbbá web shoppal rendelkezik.

1.4 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy
természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

1.5 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel.

1.6 Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok és a honlapokhoz tartozó social
media felületek.

1.7 Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások

1.8. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatások igénybevétele során, és
ennek keretében megadja az alábbi 2. pontban felsorolt adatát.

1.9. Munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

1.10. Potenciális munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által
meghirdetett pozícióra jelentkezik.

1.11. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek,
amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra
kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat
továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem
állnak Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások
honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más
adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

1.12. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

1.13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.14. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé
teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

1.15. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem
lehetséges;

1.16. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

1.17. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy
egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett
logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és
terjesztése.

1.18. Rendszer: az Adatkezelő és partnerei interneten keresztül elérhető lapjait és
szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége


2. A kezelt felhasználói Személyes adatok köre

2.1. Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere
automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

2.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapokon keresztül elérhető
Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely,
tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, arckép, Adatkezelőnél nyilvántartott ügyfélazonosító
szám, Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetés tartalma.

2.3 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére üzenetet (pl. e-mail, olvasói
levél) küld, telefonon felkeresi, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó címét, e-mail címét,
telefonszámát, a hívás időpontját, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és
időtartamban kezeli.

2.4 Az Adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes
vagy meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét,
telefonszámát és e-mail címét.

2.5 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez
technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapok
valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az
Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az
ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.


3. Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen
felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson
alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a
továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli,
könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség
teljesítése)

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos
érdek)

e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a
Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes
személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és
idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint
az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó
hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai,
lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és
helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a
továbbiakban: Elkertv.)


5. Milyen adatokat gyűjtünk rólad automatikusan, miért profilozzuk az adataidat, és ez
milyen hatással lehet Rád?

A Honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során cookie-kat helyezhetünk
el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési
tájékoztatónak megfelelően.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a
Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését,
hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy
lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való
elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata
során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

5.2. A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

a) Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő
magatartások észlelésében.

b) Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a
Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó
kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a
Honlapon, könnyebbé téve azokat.

c) Hirdetés: a Szolgáltató cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a
releváns hirdetéseket a Honlapon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is
előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a
Honlapon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a Szolgáltató üzleti
partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Szolgáltató
megjelenítette-e a Honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek
a Szolgáltatónak arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A
Szolgáltató olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a Honlapon vagy
azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.

d) Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak
megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookiekat is
alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket,
funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más
honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

5.3. A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

a) analitika, követő cookie-k;

b) munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet
(általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart;

c) állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb
a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik,
az állandó cookie a Felhasznákló böngészőjében marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor
a felhasználó visszatér a Honlapra.

Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással
rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden
böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó
korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha
a Felhasználó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Honlap néhány funkciója nem
lesz használható.

5.4. Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google
cookiek használatát.

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók
cookiejainak a letiltására is.

5.5. A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon
keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a
cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a
Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott
beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor
meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes
cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a
Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a
Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor,
amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem
kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a
számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a
Honlapot, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Honlapon bármilyen cookie
küldéséhez hozzájárul. A Honlap cookiek nélkül nem működik megfelelően.

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és
törlését, látogassa meg a wikipedi.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org, vagy
www.aboutcookies.org honlapokat.

A felhasználók a cookiekat az alábbi linkeken is szabályozhatják, engedélyezhetik:
https:\\www.aboutads.info/choices és https://www.youronlinechoices.eu.


6. Ki kezeli a személyes adatait, és ki fér hozzá azokhoz?

Az adatkezelő

A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatokon kívüli adatai adatkezelője az
AQUA FORM Kereskedelmi és Üvegfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság melynek
elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:
Cégnév: AQUA FORM Kft.
Cégjegyzékszám: 08-09-012810
Adószám: 13434030-2-08
Székhely: 9025 Győr, Bécsi út 14.
Postacím: 9025 Győr, Bécsi út 14.
Képviselője: Eőry Ákos ügyvezető; Eőry Szabolcs ügyvezető
E-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefonszám: +36 96/517-796

Az AQUA FORM Kft. részéről adataihoz a cég munkavállalói férnek hozzá abban a körben,
amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési
jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

Adatfeldolgozók
Adatai feldolgozásának céljából a AQUA FORM Kft. a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel adatfeldolgozót bízhat meg, és az így
bevont bármely adatfeldolgozó részére az Ön által megadott adatokat a szükséges mértékben
továbbíthatja. A kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám)
és az Ön által a jövőben nyújtott közvélemény-kutatási és piackutatási információkat
együttesen (egymástól nem elválasztva ill. anonimizálva) kezeljük.


7. Ki az AQUA FORM Kft. adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

Az AQUA FORM Kft. a jogszabály rendelkezései alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő
kinevezésére vagy foglalkoztatására.


8. Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan
biztosítjuk azok gyakorlását?

a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, m
ennyi
ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.
b) Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai
helyesbítését, javítását, pontosítását.

c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt
adatait töröljük.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben
kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

e) Adathordozhatósághoz való jog: kérheti adatai hordozását, amely jog gyakorlásával
kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki az Ön részére,
vagy ilyen külön kérés és felhatalmazás alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által
megjelölt szolgáltatónak.

Fenti kérelmei benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy
hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

f) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük,
akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a
hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

g) Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van
panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság; Honlap: http://naih.hu; Postacím: 1530 Budapest, Pf.:
5. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá a Győri Törvényszék előtt keresetet indíthatsz a AQUA
FORM Kft.-vel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

h) Tiltakozási jog:

- Amennyiben a fentiek alapján adatait jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük,
külön tiltakozhat ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

- A profillkotási célú adatkezeléssel szemben is tiltakozhat.

Tiltakozása esetén ezen személyes adatait nem kezeljük tovább.


10. Hogyan biztosítjuk adataid biztonságát?

Az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében adatkezelési
szabályzatunk van, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi
munkavállalónk ismer és alkalmaz.

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan
rendszeresen oktatjuk, képezzük.

10.1. Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

A személyes adatokat saját központi szerverünkön tároljuk, amelyhez csak nagyon korlátozott
személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően
és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és
fenntartása érdekében.

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és
csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

A Társaság valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos
kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése
során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a
rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről
gondoskodunk.


11. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst
a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi
incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is
tájékoztatjuk róla.


12. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen
adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és
közzétesszük a http://www.aquaform.hu weboldalakon. Kérjük, hogy minden esetben
gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat
tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.


Győr, 2019. május 31.

AQUA FORM KFt.